dimecres, 28 de juny de 2017

Potser les coses passen per algun motiu...

El govern pot optar per comprar 
les urnes del referèndum
 seguint el procediment negociat

Segons la llei estatal de contractes del sector públic, el govern català podria comprar les urnes per al referèndum de l’1 d’octubre seguint el procediment negociat. És a dir, que si l’administració ha obert un procediment però les ofertes que s’han presentat no són adequades –tal com ha passat–, es pot escollir el proveïdor sense haver de tornar a fer cap licitació. La llei ho explica així: ‘L’adjudicació recau en el licitador elegit justificadament per l’òrgan de contractació, després d’efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb un o més d’un.’ Aquesta via permetria d’esquivar el fet que es va saber ahir: que el concurs d’homologació d’empreses fabricants d’urnes s’havia declarat desert

En el cas d’optar per aquesta via, els requisits sobre el primer procediment no poden modificar-se substancialment. La llei, a més, diu que no cal fer-ne publicitat, és a dir, que aquest procés no s’ha d’anunciar públicament.

També indica que en la negociació s’han d’incloure tots els licitadors que en el procediment, obert o restringit, hagin presentat ofertes conformes amb els requisits formals exigits.


 


Font: Vilaweb.cat