dilluns, 25 de març del 2013

Assemblea general descentralitzada


Des de la Comissió d'Esmenes i des del Comitè Executiu s'estan fent tots els esforços possibles -i més!-  per mirar de reduir al màxim el nombre d’esmenes vives que caldrà sotmetre a votació en la propera Assemblea General Descentralitzada (AGD) del dia 6 d'abril. S’intentarà de totes totes que el nombre d’esmenes que finalment s'hagin de votar sigui una xifra raonable i assumible, per tal que es pugui debatre i votar en un matí.
Cal que tots els membres associats de l’ANC siguem conscients que, malgrat que ens pugui resultar carregós, els Estatuts i el Reglament de Règim Intern són les eines imprescindibles -i molt importants!-  per assegurar el funcionament correcte, ordenat i democràtic d’una organització tan gran i complexa com és la nostra.
Per superar de manera definitiva i democràtica aquest llarg procés de modificació dels Estatuts i del RRI és del tot necessària la participació majoritària dels associats de l’ANC. Cal que els documents pels quals s’ha de regir la nostra organització siguin aquells que vol la majoria dels membres de l’ANC.
Cal, doncs, que tothom s'hi involucri, assumeixi la seva responsabilitat inidividual i participi en l’AGD del 6 d’abril. Per aconseguir una bona participació, seria convenient que, sempre que us sigui possible, cada Assemblea Territorial es consituteixi com a seu, D’aquesta manera, fent l’AGD  com més a prop dels votants millor, afavorirem sense cap mena de dubte la participació.
Demanem també que cada AT que esmoli l’enginy per facilitar al màxim la votació de tots els seus  membres associats.  

Junts podem! Bona feina!

Jaume Marfany
Secretariat Nacional ANCComunicació i relacions internes